info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 407
เมื่อวาน 684
เดือนนี้ 6,932
เดือนที่แล้ว 12,356
ทั้งหมด 61,156

chevron_right กฏระเบียบต่างๆ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 57 |
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่่งชาติ พ.ศ. 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงานนางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

 

(  นายมาฆะ สืบวงศ์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ