องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองช่าง
นายเบ็ญจมิน ฤทธิ์เนติกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 6325 8424
นายวีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 09-3276-0035
นายยุทธชัย ยะใหม่วงษ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุลากร อินต๊ะลอ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน