องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box ผู้บริหาร
นางจันทร์แรม ศรีเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1887-8796
นายเดชา สินจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-8796-9240
นายกายสิทธิ์ บำรุงคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-7838-9660
นายศุภชัย แก่นนาค
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1043-1013
account_box ฝ่ายสภา
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
นายสมคิด พรมแก้ว
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายอ่ำ พรมสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-3003-5924
นายขจรศักดิ์ ลีขวัญธนสกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.เขาค้อ
โทร : 06-3167-2803
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-1401-3095
นางสาวจิตตินันท์ จันทร์เมือง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 09-3003-5924
นายสมนึก เพชรสารพรม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ต.เขาค้อ
โทร : 08-1596-9722
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
นายรามัญ บำรุงคีรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-5716-4044
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 08-5731-0790
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-3292-7293
นางณัฎฐนันท์ ทิพย์โสต
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 ต.เขาค้อ
โทร : 06-2464-9395
นายประดิษฐ ศรีสำอางค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9858-7554
นายเปา แซ่คำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5562-7536
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-3363-9033
นางสมจิตร ทองเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-7196-2158
นายเพชร พรมแจ้ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-7971-4615
(นางจอมขวัญ โคตรสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5558-0430
นายอำพล แก้วแกม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-8072-3489
(นางสาวภรภัค คำแสงมาตย์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นางบัวลอย จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4317-7389
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 082-947 8861
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-856 9635
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-226 2951
นายเบญจมิน ฤทธิ์เนติกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0963258424
นายศุภฤกษ์ โตอ่อน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 06-5395-5215
account_box สำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรัศมี สืบศักดิ์วงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภกฤต กิ่งบุบผา
นิติกร
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน์
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
นายภัคเดชา สีอาสา
คนงาน
นายวีระพงษ์ จันทรี
คนงาน
นายศิวพงษ์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
นายพิทักษ์ กิจถนอม
คนงาน
นายอานนท์ คำสามัคคี
คนงาน

account_box กองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจำรูญจิตติ์ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 06-3847-5703
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาลินี กิ่งบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุพจน์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
นางสาวนริศรา สงวนสิน
คนงาน
นายประมวล สงวนสิน
คนงาน
account_box กองช่าง
นายเบ็ญจมิน ฤทธิ์เนติกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 6325 8424
นายวีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 09-3276-0035
นายยุทธชัย ยะใหม่วงษ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุลากร อินต๊ะลอ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภกฤษ์ โตอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 06-5395-5215
นางสาวละเมียด กระทู้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
คนงาน
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรอุมา คุณตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพิมล ปานชื่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญานี ชวดเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชวภณ บูรภัทรชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 09-7945-6253