องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 725
account_box ฝ่ายบริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 081-707 8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 081-707 8774
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 082-947 8861
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 082-947 8861
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-856 9635
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 089-856 9635
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-226 2951
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 064-226 2951
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรัศมี สืบศักดิ์วงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัศมี สืบศักดิ์วงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
คนงาน
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นายสุทัศน์ สอดตา
คนงาน
นายสุทัศน์ สอดตา
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์คุ้ม
คนงาน
นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์คุ้ม
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
นายภัคเดชา สีอาสา
คนงาน
นายภัคเดชา สีอาสา
คนงาน
นางสาวพิจิตรา เชษฐา
คนงาน
นางสาวพิจิตรา เชษฐา
คนงาน
account_box กองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจำรูญจิตติ์ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 06-3847-5703
นายจำรูญจิตติ์ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 06-3847-5703
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
คนงาน
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
คนงาน
นายสุพจน์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
นายสุพจน์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
account_box กองช่าง
นายวีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-3276-0035
นายวีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-3276-0035
นายเพียร ทานุจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 088-5833202
นายเพียร ทานุจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 088-5833202
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิวัฒน์ แสงเรืองเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมล บำรุงคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุลากร อินต๊ะลอ
คนงาน
นายบุลากร อินต๊ะลอ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายจักรกฤษณ์ เสงี่ยมสมานันท์
คนงาน
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-2947-8861
ว่าที่ ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-2947-8861
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวละเมียด กระทู้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวละเมียด กระทู้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
คนงาน
นางสาวภัณฑิรา กงจีน
คนงาน
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเบญญาภา พวงทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัลย์ชนา ค้อศุภกฤษ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิชาภา ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุพร สินจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีนุช ประทีปคีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุช แซ่หว้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรันตรี แซ่คำ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ขวัญตัว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกาญจน์ คำภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีนุช แซ่จัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร ด้วงพลู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวิเศษไทย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรอุมา คุณตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรอุมา คุณตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพิมล ปานชื่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพิมล ปานชื่น
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชวภณ บูรภัทรชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 09-7945-6253
นายชวภณ บูรภัทรชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 09-7945-6253
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774