ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ชนิดยูเอชที ( 16 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2566) จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง