ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังดักไขมัน) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง