ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) กองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง