ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาทุกพื้นที่ พร้อมกรอบไม้ จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง