ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง