ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถขุดดินขนาดเล็ก จำนวน ๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง