ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ รหัส ๔๘๐-๖๐-๐๐๐๖) ศพด.บ้านป่าแดง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง