ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ชนิดยูเอชที เดือนมีนาคม 2566 และช่วงปิดเทอมภาคเรียน 2/2565