ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง