ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ชักโครก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง