ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมการทำขนมและอาหาร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง