ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง