ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง