ชื่อเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง