ชื่อเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง