ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง