ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง