ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ULV หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๑-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง