ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง