ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง