ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง