ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย ULV หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๑-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง