ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง