ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านเล่าลือ,ศพด.บ้านเพชรดำ,และศพด.บ้านกนกงาม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง