ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านป่าแดง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง