ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง