ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องพิมพ์ รหัส ๔๘๐-๖๓-๐๐๐๓ และ ๔๘๐-๖๑-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง