ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง