ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเข้า-ออก ศพด.บ้านกนกงาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง