ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (ขี้วัว) จำนวน ๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง