ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง