ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง