ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๓๗๕๙ พช จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง