ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง