ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง