ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายางรายชื่อ และตรายางคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง