ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางการจราจร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง