ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง