ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง