ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกและเลือกตั้งซ่อม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง