ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง