ชื่อเรื่อง : ซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 105 ใบ