ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง