ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง