ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง