ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 480-64-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง