ชื่อเรื่อง : ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภา อบต.เขาค้อ คร้ังแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 กำหนดให้ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565 เป็นการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 น้ัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ โดยประธานสภา อบต.เขาค้อ ได้ลงนามในประกาศเปิดประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 777TmTHMon90545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้